ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN


Inzake:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Electrobouw B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 2421 LX Nieuwkoop aan de Energieweg 43 aldaar, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Den Haag onder nummer: 50335812;
allen nader te noemen “Electrobouw” en/of “gebruiker”

zoals op 01-07-2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Nederland, onder nummer: 50335812

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst, hoe ook genaamd, tussen Electrobouw en een afnemer waarop wij deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder "afnemer" verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon die tot Electrobouw in een contractuele relatie staat, hetzij uit hoofde van een met Electrobouw gesloten koop-overeenkomst, hetzij uit hoofde van een andersoortige overeenkomst, alsmede iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Electrobouw een overeenkomst wenst aan te gaan, hetzij uit een koopovereenkomst, hetzij uit een andersoortige overeenkomst.

1.3 Alle voorwaarden met deze voorwaarden in strijd, door afnemer of anderen gesteld en/of gedeponeerd, zijn ten aanzien van de door Electrobouw gesloten overeenkomsten en de door Electrobouw gedane leveringen en transacties ongeldig en voor Electrobouw niet bindend, ook indien deze afwijkende voorwaarden door Electrobouw niet nadrukkelijk zijn tegengesproken.

Artikel 2 Offertes en prijzen

2.1 Alle aanbiedingen van Electrobouw zijn vrijblijvend.

2.2 Zolang geen overeenkomst is tot stand gekomen, staat het Electrobouw vrij de gedane aanbieding in te trekken.

2.3 Indien na de aanbieding respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst er een wijziging optreedt in kostprijs bepalende faktoren zoals: grondstoffen, hulpmiddelen, lonen, sociale lasten, belastingen, overheidskosten en/of vrachtkosten, dan is Electrobouw gerechtigd de prijs dienovereen-komstig te wijzigen.

2.4 Vanwege toelevering uit het buitenland is mede kostprijsbepalend de koers van de euro.

2.5 De afnemer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt.

2.6 Toezeggingen of afspraken gedaan door vertegenwoordigers van Electrobouw, afwijkend van deze voorwaarden, zijn voor Electrobouw slechts bindend, indien die toezeggingen of afspraken door Electrobouw schriftelijk zijn bevestigd.

2.7 Alle in een offerte, aanbieding of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

2.8 Bij bestellingen boven EUR 300,-- exclusief BTW zijn de prijzen gebaseerd op levering franco huis binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen.

2.9 Bij bestellingen beneden dit bedrag wordt een vergoeding voor verzendkosten, emballage assurantie- en administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 3 Monsters, modellen, voorbeelden en maat- en gewichtsopgaven

3.1 Monsters, modellen, voorbeelden en maat-en gewichtsopgaven worden door Electrobouw slechts bij wijze van aanduiding verstrekt: de hoedanigheid van de te leveren zaken kan hiervan afwijken.

Artikel 4 Levertijd

4.1 De overeengekomen levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 Bij niet-tijdige aflevering dient de afnemer Electrobouw schriftelijk in gebreke te stellen en een laatste, in redelijkheid te bepalen, termijn te gunnen voor het -alsnog- presteren.

4.3 Indien vertraging ontstaat ten gevolge van gewijzigde omstandigheden welke de import, de ver- of bewerking, de lading of de verzending bemoeilijken of vertragen, wordt de levertijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

4.4 Overschrijding van de overeengekomen levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien dat schriftelijk is overeengekomen.

4.5 Indien "levering uit voorraad" is overeengekomen, geldt dit "mits onverkocht". Is het bestelde niet in voorraad, dan kan de afnemer de overeenkomst schriftelijk annuleren.

Artikel 5 Levering

5.1 Tenzij anders is overeengekomen, vindt levering binnen Nederland plaats franco huis (Incoterms: DDP) op het overeengekomen afleveradres.

5.2 Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor de gebezigde transportmiddelen. Afnemer moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van de zaken en het laden van retourzaken zal de afnemer voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen, alles om niet, ter beschikking stellen.

5.3 Electrobouw heeft te allen tijde het recht om de zaken onder rembours af te (doen) leveren of om voor-uitbetaling te verlangen en te ontvangen.

5.4 Retourzendingen zijn alleen toegestaan, indien Electrobouw daartoe vooraf, schriftelijk, uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

5.5 Electrobouw is gerechtigd de verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deel-levering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Electrobouw bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te faktureren.

Artikel 6 Reclames

6.1 Afnemer dient de door Electrobouw geleverde zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient afnemer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken geleverd zijn
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteit danwel, wanneer deze niet bepaald is, aan de eisen die binnen de branche gebruikelijk zijn.

6.2 Indien de door Electrobouw geleverde zaken waarneembaar niet aan de overeenkomst voldoen, is de afnemer gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gestelde gebreken te (doen) aantekenen op het bij ontvangst te ondertekenen vervoersdocument.

6.3 Reclames betreffende gebreken welke niet waarneembaar zijn bij aflevering, dienen schriftelijk en bij aangetekend schrijven plaats te vinden terstond nadat de afnemer deze gebreken heeft waargenomen of redelijkerwijs had moeten waarnemen, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering.

6.4 Bij gebreke van tijdige reclame verliest de afnemer zijn aanspraken jegens Electrobouw en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De door Electrobouw geleverde zaken blijven het eigendom van Electrobouw, totdat de afnemer alle na-volgende verplichtingen uit alle met Electrobouw gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Electrobouw verrichte of te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door afnemer van (een) koopovereenkomst(en).

7.2 Door Electrobouw afgeleverde zaken, die krachtens het bepaalde sub 1. van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is afnemer niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

7.3 Indien afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Electrobouw gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in sub 1. van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij afnemer of derden die de zaak voor afnemer houden, weg te halen of te doen weghalen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

7.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Electrobouw zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.

7.5 Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Electrobouw:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings-, en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
- alle aanspraken van afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Electrobouw op de wijze als voorgeschreven in artikel 3:239 BW:
- de vorderingen die de afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van door Electrobouw onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Electrobouw op de wijze als voorgeschreven in art. 3:239 BW:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Electrobouw;
- op andere manier medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Electrobouw ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling van de fakturen dient te geschieden binnen 30 dagen na faktuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Electrobouw aan te wijzen (post)bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn is vanaf het moment van verzuim over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand of per gedeelte hiervan.

8.2 Electrobouw is bevoegd de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst te vragen zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen.
8.3 In geval van liquidatie, insolventie, (aanvrage van) faillissement of (aanvrage van) surséance van betaling van afnemer, zullen de verplichtingen van afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.4 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschul-digde rente en kosten en in de twee plaats van opeisbare fakturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de betaling betrekking heeft op een latere faktuur.

8.5 Indien er een geschil aanwezig is tussen Electrobouw en afnemer, uit hoofde van door de afnemer ingediende reclame(s), geeft zulks aan de afnemer niet het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.Artikel 9 (Betalings)korting

9.1 Indien een (betalings)korting, onder welke benaming dan ook, is overeengekomen is deze eerst opeisbaar en betaalbaar indien de afnemer al zijn (betalings-)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst jegens Electrobouw volledig en stipt is nagekomen.

Artikel 10 Incassokosten

10.1 Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer met een minimum van 15% van de koopsom en tenminste EUR 250,--.

10.2 Afnemer is jegens Electrobouw de door laatstgenoemde werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten ver-schuldigd in alle instanties, voorzover deze redelijk zijn. Dit geldt alleen indien Electrobouw en afnemer, met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke c.q. arbitrageprocedure voeren en een rechterlijke c.q. arbitrale uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij afnemer volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

10.3 Indien Electrobouw het faillissement van afnemer aanvraagt, is deze naast hoofdsom, rente en buiten-gerechtelijke kosten tevens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 11 Retourzendingen

11.1 Retourzendingen worden slechts door Electrobouw geaccepteerd indien de afnemer vooraf van Electrobouw schriftelijk toestemming heeft gekregen de zaken te retourneren.

11.2 Alle retourzendingen dienen bij Electrobouw franco huis Veenendaal (Incoterms DDP) te worden aangeleverd.

11.3 Retourzendingen, die aan deze eisen niet voldoen, worden door Electrobouw geweigerd.

Artikel 12 Garantie en aansprakelijkheid

12.1 Electrobouw garandeert dat de door haar geleverde produkten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabrikagefouten gedurende een periode van variërend van 1 tot 3 jaar na levering (de exacte periode is afhankelijk van het produkt en wordt nader overeengekomen).

12.2 De garantietermijn vangt aan op de datum van aankoop.

12.3 De garantie geldt niet in geval van:
- normale slijtage
- onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik
- onvoldoende onderhoud
- het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften
- ondeskundige montage of reparatie door derden
- ondeskundige reparatie door de afnemer
- door de afnemer toegepaste niet originele onderdelen
12.4 De garantie geldt niet voor:
- normale verbruiksartikelen
- batterijen
- externe verbindingskabels
- (uitwisselbare) signaal- en verlichtingslampjes

12.5 Indien de zaak niet voldoet aan de garantie (van lid 1) van dit artikel, heeft de afnemer gedurende de garantieperiode recht op herstel van de zaak. Electrobouw kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Herstel en vervanging behoeft uitsluitend plaats te hebben binnen Nederland. Afnemer zal daartoe de zaken franco huis aan Electrobouw toezenden. Afnemer heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

12.6 Bij vervanging van de zaak als genoemd in lid 5 van dit artikel blijft de oorspronkelijke aankoop- of faktuurdatum van kracht. Vervanging van de zaak leidt geenszins tot verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode.

12.7 Het beweerdelijk niet nakomen door Electrobouw van garantieverplichtingen ontslaat de afnemer niet van verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met Electrobouw gesloten overeenkomst. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit een met Electrobouw gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Electrobouw niet tot enige garantie gehouden.

12.8 Electrobouw is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan aan de geleverde zaken, of door de geleverde zaken toegebracht aan personen al dan niet in dienst van de afnemer, of aan zaken al dan niet aan de afnemer toebehorend die de afnemer in zijn bedrijf gebruikt of die zich aldaar bevinden, behoudens in geval van opzet of grove schuld, waarbij het bedrag van de aansprakelijkheid wordt beperkt tot de koopprijs die voor de beschadigde of schade-toebrengende zaken is betaald. De aansprakelijkheid van Electrobouw uit welken hoofde ook, zal echter een bedrag van EUR 500.000,-- nimmer overschrijden.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Onder overmacht van Electrobouw wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de over-eenkomst verhinderen en die niet aan haar zijn toe te rekenen noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Hieronder zullen mede begrepen zijn: stakingen van welke aard dan ook in het bedrijf van Electrobouw; stakingen in toeleveringsbedrijven van Electrobouw of in voor Electrobouw werkende transportbedrijven; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en ander voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Electrobouw afhan-kelijk is; en algemene vervoersproblemen.

13.2 Electrobouw heeft het recht zich op overmacht te beroepen ook indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Electrobouw haar verbintenis had moeten nakomen.

13.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Electrobouw opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Electrobouw niet mogelijk is langer duurt dan twee (of drie) maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Ontbinding vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring.

13.4 Indien Electrobouw bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft vol-daan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te faktureren en is de afnemer gehouden deze faktuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk kontrakt. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14 Ontbinding

14.1 Electrobouw is gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan afnemer is verschuldigd, de overeenkomst, daaruit voortvloeiende verbintenissen en alle andere bestaande overeenkomsten tussen partijen, zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde zaken terug te nemen indien:
- de afnemer achterstallig is met betaling van de koopprijs of van enig ander bedrag dat hij aan Electrobouw is verschuldigd, uit welke hoofde dan ook en koper niet binnen 14 dagen nadat hij gemaand is tot betaling, alsnog tot betaling overgaat;
- de afnemer surséance van betaling aanvraagt, danwel in staat van faillissement wordt verklaard.

14.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst als hier bedoeld in lid 1, wordt elke vordering die Electrobouw op afnemer heeft uit welke hoofde dan ook, terstond in zijn geheel opeisbaar.


Artikel 15 Merken, handelsnamen en auteursrecht

15.1 De afnemer is slechts bevoegd gebruik te maken van handelsnamen, merken en verpakkingen die in het handelsverkeer door Electrobouw worden gebezigd, onder uitdrukkelijke toestemming en op aanwijzing van Electrobouw.

15.2 Ten aanzien van offertes, tekeningen en ontwerpen behoudt Electrobouw zich uitdrukkelijk het au-teursrecht voor. Deze mogen niet aan derden ter inzage worden verstrekt zonder toestemming van Electrobouw.

Artikel 16 Bevoegde rechter; toepasselijk recht

16.1 Op alle transacties en overeenkomsten tussen afnemer en Electrobouw en op daaruitvoortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen, welke niet in der minne kunnen worden beslecht, worden aan de bevoegde rechter te Utrecht voorgelegd, tenzij Electrobouw er de voorkeur aangeeft zich aan het oordeel van een andere bevoegde rechter te onderwerpen.

Artikel 17 Wijziging voorwaarden

17.1 Electrobouw is gerechtigd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Electrobouw zal de gewijzigde voor-waarden tijdig aan afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens afnemer in werking zodra hij van de wijziging op de hoogte is gebracht
 

Inloggen

E-mailadres

Wachtwoord

Wachtwoord vergeten?

Onthoud mij